همکاری‌های بین‌المللی

تعداد بازدید:۵۷۹

عضویت در کمیته های ملی همکاریها با کشورهای خارجی

همکاریهای  علمی بین المللی    ایران ---- چین

دانشگاه شریف

http://ia.sharif.ir/china/

همکاریهای  علمی بین المللی    ایران ---- فرانسه

دانشگاه امیر کبیر

http://campus.aut.ac.ir/intrel/?p=2478

همکاریهای  علمی بین المللی    ایران ---- مجارستان

دانشگاه یزد

http://iranhungary.org/members-of-iranian-committee/

همکاریهای  علمی بین المللی    ایران ---- ایتالیا

دفتر حمایت پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم

https://poshtibani.msrt.ir/fa/page/1077/members

همکاریهای  علمی بین المللی    ایران ---- آلمان

دانشگاه علم و صنعت تهران

 

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

وزارت علوم

 

همکاری با سیستم اطلاعاتی آبزی پروری منطقه ایی

FAO